Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN KIEM PRAKTIJK

In deze verklaring leest u hoe ik omga met uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van KIEM Praktijk worden verzameld en vastgelegd.

Persoonsgegevens die ik verwerk

KIEM Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant/cliënt bent bij KIEM Praktijk en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geboortedatum
– Datum van afspraak/dienstverlening/behandeling
– In geval van Shiatsu Therapie: cliëntdossier (hierin opgenomen zijn de bijzondere gegevens, achtergrond- en behandelinformatie. Voor meer informatie zie het document Verwerkingsregister onderaan de website)

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

KIEM Praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– verzenden nieuwsbrief;
– het opstellen van facturen;
– contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)overeenkomst en/of dienstverlening uit te kunnen voeren,
– in geval van Shiatsu Therapie het aanleggen van een cliëntdossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst, de WGBO1). Uw cliëntdossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

KIEM Praktijk verwerkt ook persoonsgegevens als ik daar wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

1 Via deze link kunt u in begrijpelijke taal lezen wat de WGBO inhoudt.

Hoe en waar ik gegevens opsla

KIEM Praktijk gebruikt een afgesloten archiefkast om uw papieren Shiatsu cliëntdossiers in op te slaan, een MacBook Air met het beveiligingsprogramma Norton 360 Premium om uw digitale persoonsgegevens (zoals nota’s) te beschermen, Appsuite en MailChimp voor het e-mailverkeer met u, WordPress om de website vorm te geven en Hostnet (SSL gecertificeerd) om te hosten.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

KIEM Praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat van mij eist, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst. Uw persoonsgegevens voor de fiscus worden, zoals de wet vereist, 7 jaar bewaard. De gegevens in het Shiatsu cliëntdossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen en draag zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. In de regel deel ik uw persoonlijke en bijzondere gegevens niet met derden, tenzij ik daarvoor uw expliciete toestemming heb gekregen. Als uw behandelend Shiatsu Therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw Shiatsu cliëntdossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mij of de boekhouder. Ik sluit een verwerkingsovereenkomst met derden af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. KIEM Praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Als u de website voor het eerst bezoekt wordt u gevraagd om via een opt-in uw cookievoorkeuren aan te geven. KIEM Praktijk gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Verder gebruikt KIEM Praktijk Google Analytics en Adwords om statistieken van bezoekers op de website bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen geanonimiseerd. Indien u bij de opt-in toestemming heeft gegeven voor deze statistische cookies en u wenst zich alsnog af te melden, dan kan dat via Disable Google Analytics. In het algemeen kunt u zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KIEM Praktijk. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand of via de post naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kiempraktijk.nl. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. KIEM Praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

KIEM Praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoe ik dat doe, staat op de vorige pagina’s toegelicht. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kiempraktijk.nl.

Ingangsdatum
** opgesteld te Rotterdam op 30 januari .2020 **
** laatst herzien te Maastricht op 23 maart 2021 **